REGULAMIN KONKURSU: „Techniczne wykorzystanie Druku 3D”

 

 • §1. Organizator
 1. Organizatorem konkursu „Techniczne wykorzystanie Druku 3D ” jest Advanced Graphene Products ul. Antoniego Wysockiego 4, 66-002 Zielona Góra : NIP: 929 184 7897 , REGON: 081062890 (dalej „Organizator”).

 

 1. Nagrody w Konkursie zapewnia Advanced Graphene Products ul. Antoniego Wysockiego 4, 66-002 Zielona Góra : NIP: 929 184 7897 , REGON: 081062890

 

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Instagram oraz Facebook. Serwis Instagram oraz Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram oraz Facebook. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portali Instagram oraz Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram lub Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

 

 • §2. Czas trwania Konkursu i komisja konkursowa

 

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 17.02.2023 i trwa do dnia 24.02.2023
 2. Uczestnicy są nagradzani za zdjęcia wykonanych wydruków technicznych metodą FDM przy użyciu filamentów wraz z oznaczeniem profilu Prografen które będą opublikowane w tym okresie. Publiczne ogłoszenie wyników odbywa najpóźniej do dnia 27.02.2023
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, właściwego przebiegu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział – w tym Zwycięzców, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. W skład Komisji wejdą 3 osoby wytypowane przez Organizatora.

 

 • §3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie
 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

1.1.  jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych

1.2.  nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem

1.3.  zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,

1.4.  wykonała Zadanie Konkursowe.

 

2.Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1.1-1.4 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

 

3.Warunkiem uczestnictwa, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne.

 

4.Do Konkursu należy zgłaszać się osobiście – niedozwolonym jest zakładanie fikcyjnych kont na potrzebę uczestnictwa w Konkursie lub posiłkowanie się danymi i kontami osób trzecich. Dane na osobistym profilu serwisu Instagram oraz Facebook muszą być zgodne z rzeczywistością.

 

 • §4. Zasady Konkursu i przebieg

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na serwisie Instagram oraz Fecebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/prografen/

https://www.facebook.com/Prografen

 

 1. Zadanie Konkursowe polega na:

2.1 Dodaniu zdjęcia ukazującego techniczne wykorzystanie druku 3d na swoim profilu.

2.2 Oznaczeniu na dodanym zdjęciu profilu Prografen (Instagram lub Facebook)

 1. Udział w Konkursie biorą wpisy/komentarze związane z tematyką Konkursu, nie zawierają treści łamiących prawo, naruszających dobre obyczaje i godność innych osób oraz takie, co do których Uczestnik wykazuje prawa autorskie.

 

 1. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator wybierze 3 najciekawsze prace i nagrodzi je odpowiednio:

1miejsce – 3x1kg wybranego, dostępnego na magazynie filamentu Prografen

2miejsce – 2x1kg wybranego, dostępnego na magazynie filamentu Prografen

3miejsce – 1x1kg wybranego, dostępnego na magazynie filamentu Prografen

 

 1. Administratorzy profilu Prografen mają obowiązek usuwać komentarze/wpisy naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

 1. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Instagram lub Facebook do maksymalnie 7 ( siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

 

 • §5. Nagrody w Konkursie
 1. Nagrodami w Konkursie „Techniczne wykorzystanie druku 3D” przez Advanced Graphene Products, jest łącznie 6kg filamentu marki Prografen

 

 1. Zwycięzca zostanie poinformowani o wygranej poprzez prywatną wiadomość na portalu Instagram lub Facebook wysłaną z oficjalnego Prografen. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci paczki zawierającej filament jest przesłanie do dnia 10.03.2023 prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy, adres e-mail oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość).
 2. W przypadku podania nieprawidłowych danych lub niewypełnienie obowiązków z §5., pkt. 2 w ciągu 7 dni roboczych, Laureat traci prawo do Nagrody.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru komentarzy.

 

 1. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Korzystanie przez Advanced Graphene Productsz Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Advanced Graphene Products w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram lub Facebook w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Organizator ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Organizator może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram i Facebook, 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich; 5. zawierających logotypy chronione prawami autorskimi

 

 1. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inne osoby. Nie można również uzyskać wypłacenia równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji Laureata z Nagrody, Organizator ma prawo przekazać ją innemu Uczestnikowi biorącemu udział w Konkursie.

 

 • §6. Dane osobowe uczestników Konkursu

 

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Advanced Graphene Products ul. Antoniego Wysockiego 4, 66-002 Zielona Góra : NIP: 929 184 7897 , REGON: 081062890.Dane osobowe są przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Instagram i Facebook, imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 roku, numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu (uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej) i na czas niezbędny dla realizacji wyżej wskazanych celów. Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

 • §7. Postanowienia końcowe

 

1.Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem: https://prografen.com/2023/02/17/regulamin-konkursu-techniczne-wykorzystanie-druku-3d/

 1. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na serwisie Instagram oraz Facebook i stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

 

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: orders@prografen.com . Organizator ma obowiązek odnieść się do nich do 5 (pięciu) dni roboczych.

 

Powrót