Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Advanced Graphene Products S.A. szanuje prywatność użytkowników i odwiedzających stronę internetową Spółki. Niniejszy dokument definiuje praktyki stosowane przez Advanced Graphene Products S.A. odnośnie danych osobowych, sposobów ich gromadzenia, celów, do jakich mogą być wykorzystane oraz osób, dla których dane są przeznaczone.
Jeżeli na stronie internetowej Advanced Graphene Products S.A. pojawi się konieczność zebrania danych osobowych, będą Państwo o tym poinformowani na stronie.

Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa najważniejsze zasady przetwarzania danych osobowych poprzez stronę internetową https://prografen.com/ [dalej jako: „Strona AGP”].
 2. Administratorem danych osobowych jest Advanced Graphene Products spółka akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (66-002), Nowy Kisielin – ul. Antoniego Wysockiego 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000878626, NIP: 9291847897, REGON: 081062890 [dalej jako: „Administrator”].
 3. Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych:
  1. Klientów, w tym Konsumentów, w rozumieniu Regulaminu Sklepu Internetowego, oraz Klientów Indywidualnych [dalej łącznie jako: „Klient”],
  2. dostawców i kontrahentów,
  3. pozostałych osób korzystających ze Strony AGP, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora.
 4. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Strony AGP są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej jako: „RODO”].
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w ochronie prywatności wszystkich osób, których przetwarzanie danych osobowych dotyczy.
 6. Administrator nie będzie przechowywał danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone przepisami prawa.
 7. Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych.

Dane osobowe Klientów

 1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. zawarcie i wykonanie umowy o prowadzenie Konta – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku osób fizycznych reprezentujących Klientów będących osobami prawnymi – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  2. zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku osób fizycznych reprezentujących Klientów będących osobami prawnymi – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  3. obsługa reklamacji lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  4. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  5. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z Umową Sprzedaży, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Advanced Graphene Products S.A. jako Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  6. obsługa zapytań kierowanych przez Klienta nieprowadzących jeszcze do zawarcia Umowy Sprzedaży, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Advanced Graphene Products S.A. jako Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  7. wysyłka wiadomości e-mail zawierających materiały reklamowo-promocyjne, w tym newsletter, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu ze strony Advanced Graphene Products S.A. na zapytanie Klienta, założenia Konta, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży lub otrzymywania za zgodą wiadomości e-mail zawierających materiały reklamowo-promocyjne, w tym newsletter.
 3. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, Klientowi przysługuje prawo cofnięcia takiej zgody, które nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Podane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy towarów i usług, w tym firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawcy lub biura rachunkowe, przy zachowaniu pełnej gwarancji zabezpieczenia danych osobowych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy [dalej jako: „EOG”] w ramach korzystania z narzędzi wspierających działalność Administratora albo utrzymywania narzędzi służących do przetwarzania danych osobowych we współpracy z Administratorem. Takie ewentualne przekazanie nastąpi wyłącznie do kraju, który Komisja Europejska uznała za kraj zapewniający właściwy poziom ochrony danych. W przypadku przekazywania danych do krajów spoza EOG, których poziom ochrony danych nie został uznany przez Komisję Europejską za właściwy, Administrator zapewni odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych zgodnie z przepisami za pomocą stosowania standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Dane osobowe dostawców i kontrahentów

 1. Dane osobowe dostawców i kontrahentów, a także ich pracowników, przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. realizacja wszelkich obowiązków wynikających z umowy zawartej pomiędzy Advanced Graphene Products S.A. a dostawcą lub kontrahentem, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku osób fizycznych reprezentujących dostawców lub kontrahenów będących osobami prawnymi – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  2. w pozostałym zakresie, tj. na podstawie i w granicach udzielonej przez dostawcę lub kontrahenta zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. Podanie danych osobowych przez dostawcę lub kontrahenta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Advanced Graphene Products S.A. a dostawcą lub kontrahentem.
 3. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, dostawcy lub kontrahentowi przysługuje prawo cofnięcia takiej zgody, które nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Podane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy towarów i usług, w tym firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawcy lub biura rachunkowe, przy zachowaniu pełnej gwarancji zabezpieczenia danych osobowych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy [dalej jako: „EOG”] w ramach korzystania z narzędzi wspierających działalność Administratora albo utrzymywania narzędzi służących do przetwarzania danych osobowych we współpracy z Administratorem. Takie ewentualne przekazanie nastąpi wyłącznie do kraju, który Komisja Europejska uznała za kraj zapewniający właściwy poziom ochrony danych. W przypadku przekazywania danych do krajów spoza EOG, których poziom ochrony danych nie został uznany przez Komisję Europejską za właściwy, Administrator zapewni odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych zgodnie z przepisami za pomocą stosowania standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Dane osobowe pozostałych osób

 1. Strona AGP zawiera funkcje interaktywne tj. formularze kontaktowe. Aby skorzystać z tych interaktywnych funkcji, konieczna jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza, w którym obowiązkowe jest podanie danych osobowych.
 2. Dane osobowe są gromadzone w celu usprawnienia usług interaktywnych i sprostania oczekiwaniom osób odwiedzających stronę AGP, niebędących jednocześnie Klientem ani dostawcą lub kontrahentem.
 3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2 powyżej, przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. obsługa zapytań kierowanych przez daną osobę, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu ze strony Advanced Graphene Products S.A. na zapytanie.
 5. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, osobom, o których mowa w ust. 2 powyżej, przysługuje prawo cofnięcia takiej zgody, które nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Podane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy towarów i usług, w tym firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawcy lub biura rachunkowe, przy zachowaniu pełnej gwarancji zabezpieczenia danych osobowych.
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy [dalej jako: „EOG”] w ramach korzystania z narzędzi wspierających działalność Administratora albo utrzymywania narzędzi służących do przetwarzania danych osobowych we współpracy z Administratorem. Takie ewentualne przekazanie nastąpi wyłącznie do kraju, który Komisja Europejska uznała za kraj zapewniający właściwy poziom ochrony danych. W przypadku przekazywania danych do krajów spoza EOG, których poziom ochrony danych nie został uznany przez Komisję Europejską za właściwy, Administrator zapewni odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych zgodnie z przepisami za pomocą stosowania standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane

 1. Osoba, której dane osobowe dotyczą, może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
  1. prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
  2. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
  3. prawa do żądania usunięcia jej danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
  4. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem (kontakt: rodo@agp-corp.com). Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: rodo@agp-corp.com. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 4. Celem ułatwienia realizacji praw wynikających z przetwarzania danych osobowych przez Administratora, Administrator udostępnia formularz stanowiący Załącznik nr 1 do Polityki prywatności, który dana osoba może wypełnić i przesłać na adres poczty elektroniczny Administratora: rodo@agp-corp.com.

Polityka plików cookies

 1. Polityka plików cookie dotyczy plików cookie oraz podobnych technologii i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Administrator [dalej jako: „Operator”], w tym Strony AGP.
 2. Operator stosuje pliki cookie lub podobne technologie [dalej jako: „pliki cookie”] poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Operatora i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeglądających strony.
 3. Informacje zbierane przy pomocy plików cookie pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze stron.
 4. Dane gromadzone przy użyciu plików cookie są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkowników i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 5. Operator stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookie – „sesyjne” oraz „stałe”. Cookie sesyjne to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookie stałe to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 6. W ramach stron internetowych Operatora stosowane są następujące rodzaje plików cookie ze względu na niezbędność do realizacji usług:
  1. niezbędne pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron Operatora, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia;
  2. pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
  3. wydajnościowe pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
  4. funkcjonalne pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;
  5. reklamowe pliki cookie, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookie do swojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu plików cookie na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Korzystanie ze stron Operatora, bez zmiany ustawień w zakresie plików cookie, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookie. Użytkownik zawsze może wycofać zgodę poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookie.
 9. Informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w przykładowych przeglądarkach internetowych użytkownik może znaleźć tutaj:
  1. w przeglądarce Internet Explorer:
   https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
  2. w przeglądarce Chrome:
   https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
  3. w przeglądarce Opera:
   https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
  4. w przeglądarce Mozilla Firefox:
   https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
  5. w przeglądarce Safari:
   https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 10. Operator korzysta z narzędzi Google Analytics zapewnianych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Narzędzia Google Analytics zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin na stronach internetowych i służą do tworzenia analiz i raportów dotyczących użytkowania i działań na stronach internetowych. Informacje o aktywności użytkownika zbierane są również w celu poprawienia doświadczenia korzystania ze stron Operatora. Działania w tym zakresie Operator opiera o prawnie uzasadniony interes, polegający na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji stron internetowych.
  Google Analytics Warunki usługi:
  https://www.google.com/analytics/terms/gb.html
  Ogólny przegląd zasad bezpieczeństwa i prywatności Google Analytics:
  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
  Polityka prywatności Google:
  https://policies.google.com/privacy?hl=en
  W celu rezygnacji można kliknąć:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Załącznik nr 1 do Polityki prywatności – Formularz realizacji praw