Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Prografen zawiera najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie i o prawach konsumenta oraz określa, między innymi, zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep internetowy.

§ 1
DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie oraz w innych oświadczeniach składanych w związku z zawarciem Umowy sprzedaży używa się wymienionych poniżej terminów, należy przez nie rozumieć:

 1. DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – Usługa Elektroniczna, tj. interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający Klientowi utworzenie Konta;
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, tj. interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 4. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
 5. KODEKS CYWILNY [dalej jako: „k.c.”] – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.);
 6. KONSUMENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Klientem;
 7. KONTO – Usługa Elektroniczna, tj. zbiór zasobów oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach i wystawionych i zapłaconych fakturach oraz – jeżeli Klient wyraził na to zgodę – historia korespondencji informującej Klienta o produktach, usługach, promocjach, wydarzeniach, konkursach i nowościach dostępnych w Sklepie Internetowym. Klient loguje się do Konta z wykorzystaniem podanego adresu poczty elektronicznej lub nazwy użytkownika oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Założenie Konta w Sklepie Internetowym jest całkowicie dobrowolne. Założenie Konta prowadzi do zawarcia między Klientem a Sprzedawcą umowy o prowadzenie Konta. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony, a Klient może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili poprzez rezygnację z Konta. Rezygnacja z Konta następuje poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w § 3 ust. 1 Regulaminu;
 8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
 10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: https://www.prografen.com/sklep
 11. SPRZEDAWCA – Advanced Graphene Products spółka akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (66-002), Nowy Kisielin – ul. Antoniego Wysockiego 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000878626, NIP: 9291847897, REGON: 081062890;
 12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w Sklepie Internetowym;
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy Advanced Graphene Products dostępny pod adresem domeny https://www.prografen.com/sklep prowadzony jest przez Advanced Graphene Products spółka akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (66-002), Nowy Kisielin – ul. Antoniego Wysockiego 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000878626, NIP: 9291847897, REGON: 081062890.
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na podstawie Regulaminu.
 3. Regulamin skierowany jest do przedsiębiorców, instytucji, klientów indywidualnych oraz Konsumentów.
 4. Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej przez Klienta i Sprzedawcę. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

§ 3
DANE KONTAKTOWE SPRZEDAWCY

 1. Adres poczty elektronicznej: orders@prografen.com
 2. Adres poczty elektronicznej w sprawach związanych z płatnościami: faktury@agp-corp.com
 3. Numer telefonu: +48 68 328 20 12
 4. Adres do korespondencji: ul. Antoniego Wysockiego 4, 66-002 Nowy Kisielin, Zielona Góra.
 5. Numer rachunku bankowego: 23 1090 1593 0000 0001 1949 1386
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-16 w Dni Robocze.

§ 4
USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:
  1. Konto wraz z Formularzem Rejestracji;
  2. Formularz Zamówienia.
 2. Przeglądanie oferty Sklepu Internetowego nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych w Formularzu Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Utworzenie Konta jest możliwe po spełnieniu łącznie następujących (trzech) warunków:
  1. wypełnienie Formularza Rejestracji;
  2. kliknięcie pola „Zarejestruj się” oraz
  3. otrzymanie potwierdzenia utworzenia Konta przesłanego na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 4. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie adresu poczty elektronicznej i ustawienie hasła przez Klienta. Po zarejestrowaniu Klient może uzupełnić profil o imię i nazwisko, nazwę firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu kontaktowego. W razie potrzeby wystawienia faktury, niezbędne jest także podanie danych firmy, w tym numeru NIP.
 5. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie następujących (trzech) kolejnych warunków:
  1. wypełnienie Formularza Zamówienia;
  2. kliknięcie pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego);
  3. otrzymanie potwierdzenia złożenia zamówienia przesłanego na podany adres poczty elektronicznej.
 6. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W razie potrzeby wystawienia faktury, niezbędne jest także podanie danych firmy, w tym numeru NIP. Opcjonalnie możliwe jest wskazanie innego adresu dostawy Zamówienia.
 7. Poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia Klient może również utworzyć Konto. W takim przypadku, poza podaniem danych, o których mowa w ust. 6 powyżej, niezbędne jest ustawienie hasła.
 8. Klient może również złożyć Zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w § 3 ust. 1 Regulaminu, wysyłając Sprzedawcy wiadomość e-mail zawierającą dane, o których mowa w ust. 6 powyżej.
 9. Klient podczas korzystania z Usług Elektronicznych zobowiązany jest do:
  1. podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym;
  2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
  3. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  4. nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej;
  5. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
  6. korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu Internetowego do użytku własnego.
 10. Do korzystania ze Sklepu Internetowego jest konieczne spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta:
  1. dostęp do sieci Internet;
  2. standardowy system operacyjny;
  3. standardowa przeglądarka internetowa;
  4. posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 11. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adresy wskazane w § 3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta oraz krótkie uzasadnienie. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż 14. dnia od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 12. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było maksymalnie bezpieczne dla Klientów. Niemniej Sprzedawca informuje, że szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, tak jak wszelkich innych serwisów internetowych, jest potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do Sklepu Internetowego przez osoby trzecie, co może wywoływać nieprzewidziane zmiany jego funkcjonowania.
 13. W celu zminimalizowania ryzyk, o których mowa w ust. 12 powyżej, użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego powinien korzystać wyłącznie z oryginalnych i aktualnych wersji oprogramowania, stosować programy antywirusowe, antyspamowe oraz inne narzędzia zwiększające bezpieczeństwo w sieci, unikać otwierania wiadomości oraz załączników do nich, jeżeli ich pochodzenie nie jest znane bądź pewne (nie należy otwierać wiadomości od nieznanych adresatów), zapoznawać się z treścią przesyłanych alertów dotyczących pojawiających się zagrożeń.

§ 5
OFERTA I PRODUKTY

 1. Produkty w Sklepie Internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej Sklepu Internetowego znajdują się w szczególności informacje o produkcie, jego cenie, kosztach wysyłki. Zdjęcia oferowanych Produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich towarów.
 2. Informacje o Produktach, takie jak ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest ceną brutto (uwzględnia podatek VAT). Cena Produktu nie zawiera kosztów wysyłki.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz zaakceptowany przez Klienta koszt wysyłki (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe).
 5. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za błędną lub niewłaściwą interpretację przez Klienta informacji oraz/lub danych technicznych zawartych w opisach Produktów.

§ 6
WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Sklep Internetowy przyjmuje Zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Realizacja Zamówienia rozpocznie się po wpływie ceny wraz z kosztami wysyłki przelewem na konto Sprzedawcy.
 2. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy Produktu/ów.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu Internetowego przy kupowanym Produkcie w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności takie jak cena, charakterystyka Produktu, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Zamówienie stanowi ofertę Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży na warunkach określonych w Zamówieniu i Regulaminie.
 6. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji. Zaksięgowanie wpłaty na koncie Sprzedawcy jest wymagane do przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 7. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, wpływie ceny i o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Potwierdzenie zawiera również informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.). Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Zamówienie niektórych lub wszystkich Produktów może być objęte limitem liczby sztuk w ramach jednego zamówienia. W takim przypadku, Klient zostanie o tym poinformowany, najpóźniej w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. Po otrzymaniu informacji o przekroczeniu limitu liczby sztuk Klient może zrezygnować z zamówienia lub też zrezygnować z jego części, umożliwiając jednocześnie Sprzedawcy wykonanie częściowego zamówienia, nieprzekraczającego wskazanego limitu.

§ 7
SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie Zamówienia wymagają płatności z góry poprzez jedną z dostępnych form płatności.
 2. Płatność odbywa się na podstawie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym lub na podstawie wystawionej faktury proforma przez Sprzedawcę.
 3. Klient może dokonać płatności z tytułu Umowy Sprzedaży w następujący sposób:
  1. przelewem na rachunek Sprzedawcy prowadzony w Santander o numerze: 23 1090 1593 0000 0001 1949 1386
  2. za pomocą systemu Przelewy24 (informacje dotyczące systemu Przelewy24 znajdują się na stronie internetowej: https://www.przelewy24.pl/).
 4. Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty za Zamówienie w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży lub zgodnie z terminem widocznym na wystawionej fakturze proforma.
 5. Warunkiem wydania Produktu/ów jest zapłata za Produkt/y i dostawę.
 6. W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Klienta w terminie określonym w ust. 4 powyżej, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia woli o odstąpieniu na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. W takim przypadku Umowa Sprzedaży będzie uważana za niezawartą, a Zamówienie za anulowane. W takich okolicznościach Klient ani Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania lub jego surogatu ani zwrotu kosztów.

§ 8
REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy:
  1. Usługa kurierska InPost
 2. Dostawa Produktu dostępna jest wyłącznie do Polski.
 3. Koszt dostawy Produktu jest uzależniony od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.
 4. Termin realizacji wysyłki Produktu liczony jest każdorazowo od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do dnia realizacji i zależy od dnia zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 5. W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia Kupujący zakupił Produkty o różnym terminie realizacji, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla Produktu o najdłuższym terminie realizacji.

§ 9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są wolne od wad prawnych i fizycznych (rękojmia).
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi Produkt wolny od wad.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z zastosowania sprzedawanych Produktów w docelowych materiałach i produktach, w szczególności w tych produkowanych masowo na skalę przemysłową, za wyjątkiem sytuacji, gdy taką odpowiedzialność przewidują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 5. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 6. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Jeśli Klient stwierdzi wadę Produktu, powinien złożyć reklamację.
 8. Przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Składając Zamówienie, Klient składa oświadczenie w tym zakresie.
 9. W przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, o której mowa w ust. 7 powyżej, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając stosowną wiadomość na adres e-mail Sprzedawcy podany w § 3 Regulaminu w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej.
 10. W ramach procedury reklamacyjnej Klient powinien odesłać na adres Sklepu Internetowego podany w § 3 Regulaminu, na koszt uzgodniony ze Sprzedawcą, reklamowany Produkt wraz z opisem niezgodności wykorzystując formularz reklamacyjny dostarczony przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej podczas rozpoczęcia procedury reklamacyjnej.
 11. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 (czternastu) dni od momentu otrzymania Produktu wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym.
 12. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Produktu bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy i wysyłki ponosi Sprzedawca.
 13. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami w rozumieniu Regulaminu, rękojmia ulega ograniczeniu do prawa zgłaszania reklamacji co do Produktów w formie jak po dostarczeniu. Stwierdzenie jakiegokolwiek przetworzenia dostarczonych Produktów lub poddania ich obróbce chemicznej, fizycznej, termicznej, mechanicznej i innej spowoduje uznanie reklamacji za bezzasadną.
 14. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami w rozumieniu Regulaminu, Sprzedawca zastrzega, że parametry technologiczne materiałów podane w specyfikacji na stronie internetowej Sklepu Internetowego są jedynie orientacyjne, gdyż zależą od metody pomiarowej oraz wcześniejszej preparatyki materiału. Podstawą do reklamacji Produktu mogą być jedynie udokumentowane pomiary wykonane na koszt Klienta.

§ 10
PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, z zastrzeżeniem § 11 Regulaminu.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi.
 3. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dnia dostarczenia ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy wskazany w § 3 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu lub załącznik do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania tegoż oświadczenia.
 7. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.
 8. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu/ów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, na adres Sprzedawcy podany w § 3 Regulaminu z dopiskiem „ZWROT PRODUKTU”.
 9. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także w sytuacji, kiedy ze względu na swój charakter Produkt ten nie może zostać odesłany pocztą w zwykłym trybie.
 12. Towar zwracany w związku z odstąpieniem od umowy musi być kompletny. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 13. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Składając Zamówienie, Klient składa oświadczenie w tym zakresie.

§ 11
WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 10 Regulaminu, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia:
  1. jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 12
OCHRONA PRYWATNOŚCI

Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w Polityce Prywatności Sklepu Internetowego dostępnej pod adresem https://prografen.com/polityka-prywatnosci/

§ 13
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, tj. Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy Sprzedaży;
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 14
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że treści dostępne na stronach Sklepu Internetowego stanowią utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że dalsze rozpowszechnianie treści dostępnych na stronach Sklepu Internetowego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Brak akceptacji postanowień Regulaminu uniemożliwia założenie Konta, złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży. Sklep Internetowy umożliwia Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przed założeniem Konta lub złożeniem Zamówienia.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie Internetowym Zamówienie stanowi odrębną Umowę Sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa Sprzedaży zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu Internetowego będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy Sprzedaży. Klient, który posiada Konto w Sklepie Internetowym, zostanie poinformowany o każdej zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do Konta Klienta. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Klient może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – DOBROWOLNY WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY